B I O G R A P H Y OF THE BISHOP OF BREGALNICA AND ADMINISTRATOR OF BITOLA KYR MARKO (KIMEV)" /> Orthodox Ohrid Archbishopric » Holy synod of bishops » Biographies <body></body>